Kaupungin nimeämien yhteisöjäsenien yhteystiedot

Tietosuojaseloste

Lomakkeelle

Johdanto

Henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) sekä tietosuojalaki ja muu kansallinen lainsäädäntö.

Rekisteristä laadittu tietosuojaseloste sekä ”rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen Tampereen kaupungin henkilörekistereissä” on luettavissa osoitteessa https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi/verkkoasiointi/tietosuoja.html

Rekisterinpitäjä

Tampereen kaupunki, y-tunnus 0211675-2

Aleksis Kiven katu 14-16 C

PL 487, 33101 Tampere

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jouko Aarnio, kaupunginlakimies

Aleksis Kiven katu 14-16 C

PL 487, 33101 Tampere

puhelin 03 565 611 (kaupungin vaihde)
https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/yhteystiedot-ja-asiointi.html

Rekisterin nimi

Kaupungin nimeämien yhteisöjäsenien yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kaupunki rekisteröi luottamustoimen hoitamisen kannalta välttämättömiä tietoja.

Tampereen kaupunki ylläpitää luottamustoimen rekisteröimisen sekä palkkion maksamisen kannalta välttämättömiä rekistereitä kuten luottamushenkilötieto-, palkkatieto- ja matkalaskujen käsittelyjärjestelmiä.

Rekisterin tietosisältö

 • Sukunimi
 • Etunimet
 • Henkilötunnus
 • Kutsumanimi
 • Arvo/ammatti
 • Sähköpostiosoite
 • Lähiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Puhelin
 • Muu, mikä?
 • Yhdistys, johon nimetty
 • Päiväys

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä internet-kyselylomake Kaupungin nimeämien yhteisöjäsenien yhteystiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Näihin rekistereihin kerättäviä tietoja luovutetaan säännönmukaisesti verottajalle, eläkevakuutusyhteisöille, puolueille, ulosottoon, tilastokeskukselle ja vakuutusyhtiöille siten, kuin laissa on säädetty.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan arkistonmuodostussuunnitelmilla ja tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella. Rekisteriin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä pääsee katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö. Jokainen käyttäjä hyväksyy Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan.

Tarkastusoikeus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Ellei kaupunki hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)
Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kaupungin rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näinollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Tampereen kaupungin henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Kuinka oikeudet toteutetaan?

Tämän rekisterin osalta oikeudet toteutetaan siten, että ensimmäisenä rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön.